Temel Değerler Eğitim Kurumları (TEDEM)
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız

Kişisel Veriler Hakkında

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizce, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde ancak 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

“Temel Değerler Eğitim Kurumları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” KVKK uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Temel Değerler Eğitim Kurumları tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Aşağıda yer alan yasal hususlar hakkında bilgi edinilmesini rica ederiz.

Temel Değerler Eğitim Kurumları
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında Değişiklik/Güncelleme ile Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Temel Değerler Eğitim Kurumları KVK politikası uyarınca, Temel Değerler Eğitim Kurumları tarafından web adresinde yayımlanarak ilgililerin bilgisine sunulmuş olup ihtiyaç halinde, değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Temel Değerler Eğitim Kurumları olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kanunlarda öngörülen nedenlerle Temel Değerler Eğitim Kurumları  meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, başvurunuz sırasında talep etmiş olduğumuz veya başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına kaydetmek suretiyle topluyoruz.

Temel Değerler Eğitim Kurumlarında
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Temel Değerler Eğitim Kurumları tarafından aşağıda belirtiler kişisel verileriniz, KVKK ve mevzuata uygun olarak benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir

 1. Nufus Kimlik Bilgisi: Nüfus cüzdanı, gibi resmî dökümanlarda yer alan seri numarası, TC Numarası, ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi gibi tüm kişisel bilgiler.
 2. Adres ve İletişim Bilgileri: İletişim Bilgileri: İlgili kişi ile irtibat sağlanabilecek tüm e-posta adresleri, sabit ve mobil telefon numaraları.
 3. Öğrenciye ait veriler: Kurum tarafından eğitim-öğretim hizmeti alan bireylere ait kişisel bilgiler.
 4. Öğrenci Veli ve Yakınına ait veriler: Kurum öğrencilerinin veli ve aile yakınlarına ait kişisel bilgiler.
 5. Kurum Aday Öğrenci Bilgisi: Kurum tarafından eğitim-öğretim hizmeti alma arzusundaki bireylere ait kişisel bilgiler.
 6. Kurum Ziyaretçi Güvenlik Bilgileri: Kurum ziyareti sırasında kayda alınan güvenlik kamerası vb. görüntüleri.
 7. Ödeme/Finans Bilgileriniz: Kurumumuz ile kişisel veri sahibi arasındaki tüm finansal ilişkiye ait belgeler.
 8. Kurum Bünyesinde Çalışan İş Bilgisi: Kurumumuz bünyesinde sözleşme dahilinde görev alan çalışanlara ait tüm kişisel bilgiler.
 9. Kurum Aday Çalışan Bilgisi: Kurumumuz bünyesinde sözleşme dahilinde görev almak üzere başvurmuş kişilere ait kişisel bilgiler.

Temel Değerler Eğitim Kurumlarında
Kişisel Verilerin İşlenme İlkeleri

Kişisel verileriniz KVKK 4. maddesinde belirtildiği üzere;

 1. Yasalara mevzuata ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, Doğru ve gerektiğinde güncel olarak, Belirli, açık ve meşru amaçlar için, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, KVKK’nunda belirtilen veya işlendikleri amaç için ihtiyaç duyulan süre kadar muhafaza edilerek işlenecektir.

Temel Değerler Eğitim Kurumlarında
ize Ait Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel verileriniz ilgili KVKK 5. maddesindeki şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel veriler kişinin açık rızası olmaksınız işlenemez ancak;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiilî imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veya ilgilisince alenileştirilmiş olması,
 5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında kişisel verileriniz yukarıda belirtilen ilkeler kapsamında işlenebilmektedir.

KVKK 6. maddesinde belirtildiği üzere özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası ve izni olmadan işlenmemektedir.

Temel Değerler Eğitim Kurumlarında
Kişisel Verilerin Aktarılması ve Silinmesi

Kişisel veriler ilgilinin açık rızası olmadan aktarılamaz ancak, KVKK 5. maddesinde belirtilen “kişisel verinin kişinin açık rızası olmaksınız işlenebilmesi”ni kapsayan durumlarda, yine kanunda belirtilen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla yurt içine ve yurt dışına aktarılabilir. İşlenen verileriniz, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinebilir, yok edilebilir veya anonim hâle getirilebilir.

Veri Sahibi Olarak Sizin Haklarınız
KVKK 11. maddesinde belirtildiği üzere kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli kurumumuz ilgili başvuruya ait bilgilendirmeyi yapmaktadır. Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi Temel Değerler Eğitim Kurumları’na şahsen veya mevzuata uygun olarak web adresimizde ki e-posta adresimize gönderebilirsiniz.

Sair Hususlar
Kurum web adreslerimizden başka web veya sosyal medya adreslerine bağlantılar verilebilmekte olup bu sitelerin kanuna uygun hareket edip etmedikleri ve içerikleri hususunda yetkimiz ve sorumluluğumuz bulunmamaktadır.